Çift Anadal - Yan dal

 
ÇİFT ANADAL

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift anadal programı aynı Yükseköğretim Kurumunda yürütülen programlar arasında açılabilir. İkinci lisans programının açılabilmesi; o programın yürütüldüğü ilgili Bölüm ve  Fakülte  Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir. Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur.

 
Başvuru Koşulları
 • Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
 • Çift anadal programları için anadal programında alınan tüm kredili derslerden geçer not alınmış olunmalıdır.
 • Çift anadal programına başvuracak öğrencinin anadal  programındaki genel not ortalaması en az 3.00 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı (74 ve üzeri) olmalıdır.
 • Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’de bulunulmalıdır.
 • Eğitim Fakültesi öğrencileri çift anadal programlarına başvuru yapamazlar.
 • Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal, hem de bir yandal programına kayıt yapılamaz.
 
Başvuru

Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' ndan ya da web sayfasından alınıp doldurulduktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

Birden fazla program için başvuran adayların, tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı ve her tercih için ayrı transkript eklenmelidir. Başvurulan program sayısı en fazla 5 adet olabilir.

Sonuçlar Üniversite Senatosunda belirlendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nda ilan edilir.

 

YANDAL

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.


Yandal programı ilgili bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

 
Başvuru Koşulları
 • İlgili bölüm, her yarıyıl başında kontenjanları belirterek yandal  programını duyurur.
 • Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.
 • Yandal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
 • Öğrencilerin yandal   programına   başvurabilmesi    için   başvuru   sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı (67 ve üzeri) olması gerekir.
 • Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programına kayıt yaptıran öğrenci çift Anadal programına kayıt yaptıramaz.
 
Başvuru

Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' ndan ya da web sayfasından alınıp doldurulduktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

Birden fazla program için başvuran adayların, tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı ve her tercih için ayrı transkript eklenmelidir. Başvurulan program sayısı en fazla 5 adet olabilir.

Sonuçlar Üniversite Senatosunda belirlendikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nda ilan edilir.