BAP PROJELERİ DEĞERLENDİRİLME KRİTERLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN FAKÜLTEMİZE AYRILAN PAYDAN KATKI ALMAYI HEDEFLEYEN PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ İÇİN UYGULANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Yüksek  Lisans ve Doktora tezleri için yapılan başvurularda, Profesör ve Doçent unvanlı proje yürütücüleri için son dört (4) yılda, Matematik ve İstatistik Bölümlerindeki öğretim üyelerinin  en az bir (1) adet, diğer tüm bölümlerdeki öğretim üyelerinin ise  en az iki (2) adet SCI veya SCI-Expanded kapsamında basılmış veya kabul edilmiş (DOI numarası almış) yayını olması koşulunun ön değerlendirme kriteri olmasına,
 1. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılan başvurular haricindeki bilimsel araştırma projelerinde,  Lisansüstü öğrencisi olmayan Profesör ve Doçent unvanlı proje yürütücüleri için son üç (3) yılda, Matematik ve İstatistik Bölümlerinde en az bir (1) adet, diğer tüm bölümlerdeki öğretim elemanlarının en az üç (3) adet SCI veya SCI-Expanded kapsamında basılmış veya kabul edilmiş (DOI numarası almış) yayını olması koşulunun ön değerlendirme kriteri olmasına,
 1. Yardımcı Doçent veya Dr. Ünvanlı Araştırma Görevlisi proje yürütücüleri için son üç (3) yılda en az bir (1) adet SCI veya SCI-Expanded kapsamında basılmış veya kabul edilmiş (DOI numarası almış) yayını olması koşulunun ön değerlendirme kriteri olmasına,
 1. Bir öğretim üyesi veya Dr. Ünvanlı araştırma görevlisinin tek bir kişisel proje verebilmelerine,
 1. Lisansüstü öğrenciler için proje önerisinin yapılabilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından tez proje önerisinin kabul edilmesi gerektiğine,
 1. Bir proje yürütücüsünün en çok iki (2) adet yüksek lisans tezine karşılık iki (2) proje ya da bir (1) Doktora tezine karşılık bir proje sunabileceğine,
 1. Teklif edilen bilimsel araştırma projelerinde sürelerin yüksek lisans projeleri için 24 ay, doktora projeleri için 36 ay  ve tez projeleri haricinde araştırma projeleri için ise 24 ay olarak yazılmasına, (süre ilgili farklı durumlarda 26 Kasım 2016 Tarih ve 29900 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve İlgili Yönerge maddeleri esas alınır)
 1. Tezlerden kaynaklanan projelerin tez bitim tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde, kişisel projelerin ise ek süre dahil olmak üzere en geç üç (3)  yıl içinde kesin raporunun teslim edilmesine,
 2. Teklif edilen bilimsel araştırma projelerinde bilgisayar ve yazılım satın alımının sadece öğrencinin Lisansüstü tez konusu gereği (modelleme, hesaplama, çizim vb.) halinde kabulüne,
 1. Proje yürütücüleri tarafından talep edilecek Doktora Projeleri için uygulanacak üst sınırın 15.000- TL, Yüksek Lisans için 7.500- TL olmasına, ancak bütçe ve proje sayısına bağlı olarak sınırların arttırılmasına,
 1. Öğretim üyesi ve Dr. Ünvanlı Araştırma görevlilerinin teklif ettiği Bilimsel araştırma projeleri için üst sınır 7500 –TL olmasına, ancak bütçe ve proje sayısına bağlı olarak sınırın arttırılmasına,

 

 1. Proje Başvuru Koşullarını sağlayan öğretim üyelerine verilecek en düşük ödeneğin 3000 TL olmasına,

 

 1. Teklif edilen Bilimsel araştırma projelerinde,  Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantıda yüksek lisans öğrencilerinin poster/sözlü sunum, doktora öğrencilerinin sözlü sunum yapmaları koşulu ile öğrenciye en fazla bir defa katılım desteği verilmesine,
 1. Yüksek Lisans projelerinde kesin raporun kabul edilebilmesi için en az bir (1) adet Ulusal/Uluslararası hakemli bir dergide yayın veya Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantıda sözlü/poster sunumu yapılmasına,

 

 1. 15)Araştırma projeleri ve Doktora tez projelerinde kesin raporun kabul edilebilmesi için en az bir (1) adet SCI/SCI-Expanded veya Ulusal/Uluslararası hakemli bir dergide yayın yapılmasına,
 1. Fakülte laboratuvar ve bürolarında oluşan atıkların bertarafı için 6000TL bütçe ayrılmasına,

Bütçenin Projelere Dağılımındaki Kriterler:

 • Bu dönem için geçerli olmak üzere, alt yapı projelerinin desteklenmemesine,
 • Toplam bütçeden, fakülte birimlerinin başka kaynaklardan karşılanamayan atık, bertaraf vb. zorunlu harcamaları dışında kalan miktarın %85 inin lisansüstü tez projelerinin desteklenmesi için kullanılmasına,
 • Toplam bütçeden, fakülte birimlerinin başka kaynaklardan karşılanamayan atık, bertaraf vb. zorunlu harcamaları dışında kalan miktarın %15 inin araştırma projelerinin desteklenmesi için kullanılmasına,
 • Toplam bütçeye göre bir (1) Doktora projesinin desteklenme miktarının, en fazla iki (2) adet Yüksek Lisans tez projesi destekleme miktarına karşı gelmesine (puanlandırmaya dayalı ek destekleme dışında)
 • Lisansüstü tez projelerinde tez proje başvurusunun öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalı üzerinden yapılmasına,

Not: Ödenecek olan en az bütçe miktarı 3000 TL olup, proje başvuru sayısına göre arttırılabilir.

            Puanlandırma Kriterleri:

            Puanlandırma kriterleri; proje yürütücüsünün yayın özgeçmişine bağlı olarak, aşağıdaki

             önerilere göre belirlenmesine,                                    

 • Son 5 yılda Ege Üniversitesi BAP projelerinden üretilen SCI/SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde basılmış veya kabul edilmiş (DOI numarası alınmış) en fazla dört (4) yayın dikkate alınarak, proje bütçesinin %5 i kadar (gelen proje sayısı ve bütçeye göre yayın başına sabit bir miktar verilecektir) desteklenen miktarın arttırılmasına,
 • Ege Üniversitesi çıkışlı son üç (3) yıldaki, SCI/SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde basılmış ya da kabul edilmiş (DOI numarası alınmış) yayınların Ege Üniversitesi Atama Kriterlerine göre puanlandırılması 

Yazdır e-Posta