Çerez Örnek
canlı destek

FAKÜLTEMİZİN TARİHİ

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi

Kuruluş sırası bakımından Üniversitemizin üçüncü fakültesi olduğu gibi Türkiye'nin de üçüncü fen fakültesi olan Fakültemizin kuruluş tarihçesi şöyledir:

Kuruluşunda Tıp ve Ziraat Fakültelerinden oluşan Ege Üniversitesi 20 Mayıs 1955 de İzmir'in Bornova İlçesin-deki Bornova Bölge Ziraat Okulu binasında hizmete açılmıştır. 1955-1956 öğretim yılında öğretime başlayan bu iki fakültenin öğrencilerine temel fen derslerini vermek üzere Tıp Fakültesi bünyesinde Biyoloji Enstitüsü, Fizik Enstitüsü ve Kimya Enstitüsü, Ziraat Fakültesi bünyesinde ise Jeoloji Enstitüsü kurulmasına Senato’nun 20.05.1958 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu toplantı gündeminin 8. maddesinde ise Fen ve Edebiyat Fakülteleri derslerini vermek üzere bir fakülte kurulması için Rektörlükçe teşebbüse geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Ege Üniversitesi Senatosunun Rektör Ord. Prof. Dr.Muhittin EREL başkanlığında 25 Ocak 1960 günü yaptığı oturumda, 1960-1961 ders yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin açılmasına, bu fakültelerin Teşkilat Kanunu tasarılarının Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir. Senatonun bu kararı 4936 Sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca zamanın Milli Eğitim Bakanına sunulmuş ve 27 Şubat 1960 tarihinde bakan tarafından onanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ'ün Tıp ve Ziraat Fakültelerindeki FKB öğretimini yürütmekte olan Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU, Prof. Dr. Dilşad ELBRUS, Prof. Dr. Yusuf VARDAR, Prof. Dr. Halidun CİVELEKOĞLU ve Doç. Dr. Recep EGEMEN ile istişari görüşmeler yaparak hazırladığı "Teşkilat Kanunu Ön Tasarısı" Senatonun 15 Nisan 1960 tarihli oturumunda 35-1 sayılı kararla kabul edilmiş ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ'ün imzasını taşıyan 13 Mayıs 1960 tarih ve 4017/944 sayılı yazı ekindeki dosya ile Milli Eğitim Bakanlığına iletilmiştir.

Bu kanun tasarısı, usulüne uygun olarak bakanlıkların da mütalâası alındıktan sonra, Başbakanlıkça 30 Haziran 1960 tarihinde 71-1490/2064 sayılı yazı ile kurucu Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Tasarı, önce Erzurum Temsilci üyesi Cevat DURSUNOĞLU'nun Başkanlığındaki Milli Eğitim Komisyonunda, daha sonra da Maliye ve Bütçe Karma Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş ve 11 Ağustos 1960 tarihinde 1/160-114 sayılı kararla Kurucu Meclis'e sunulmuştur. Tasarının Kurucu Meclisin 18 Ağustos 1961 tarihli oturumunda müzakere edilerek 354 sayılı kanun halinde kesinleşmesi ve 25 Ağustos 1961 tarih ve 10890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gir-mesi ile Ege Üniversitesi Fen Fakültesi hukuken kurulmuştur.

Gerek Meclis Komisyonlarında, gerek kurucu Meclis’te ve diğer ilgili makamlar nezdinde kanuni formalitelerin tekemmülü işlemlerinin takibi hususu, üniversite adına Prof. Dr. Yusuf VARDAR ve zamanın Genel Sekreter Vekili Nurettin AŞIKHAN tarafından yürütülmüştür.

E.Ü. Fen Fakültesi'nin 354 sayılı kuruluş ve teşkilât kanunu yürürlüğe girdikten sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ, 4936 sayılı kanunun 73. maddesine göre, o zamanın Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL'i Fen Fakültesi Dekanlığını geçici olarak tedvirle görevlendirmiştir. Bu suretle, normal olarak Fen Fakültesi bünyesinde bulunmaları gereken Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden;

Fizik Profesörü Dr. Dilşad ELBRUS

Kimya Profesörü Dr. Hâlidun CİVELEKOĞLU

Botanik Profesörü Dr. Yusuf VARDAR

Zooloji Profesörü Dr. Muhtar BAŞOĞLU

Zooloji Profesörü Dr. Remzi GELDİAY’ın

naklen, ve Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ’ün de ek görevle Fen Fakül-tesi’ne atanmaları, Senato’nun 26.08.1961 tarih ve 20/1 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Diğer taraftan İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik öğretim üyesi Doç. Dr. Muzaffer KULA naklen E.Ü.Fen Fakültesine atanarak bu fakültenin kanuni organlarının oluşumuna imkan hazırlamıştır.

4936 Sayılı Üniversiteler Kanununa uygun olarak oluşan Fakülte Profesörler Kurulu, 4 Ekim 1961 tarihinde geçici Dekan Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL başkanlğında toplanarak kurucu dekanlığa Prof. Dr. Yusuf VARDAR'ı seçmiştir. Aynı gün Dekan Prof. Dr. Yusuf VARDAR Başkanlığında yapılan ikinci toplantıda Üniversite Senatör-lüklerine Prof. Dr. Hâlidun CİVELEKOĞLU ile Prof. Dr. Remzi GELDİAY, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU, Prof. Dr. Remzi GELDİAY ve Doç. Dr. Muzaffer KULA seçilmişlerdir.

Profesörler Kurulu'nun 4 Ekim 1961 tarihli toplantısında üçüncü gündem maddesi olarak Fakültede açılacak kürsüler görüşülmüş ve Çizelge 4.3.1-1'deki ilk 11 kürsünün kurulmasına ve karşılarında belirtilen öğretim üyeleri tarafından yönetilmelerine karar verilmiştir. Fakülte Kurulu’nun bu kararları, Senato’nun 10.10.1961 tarih ve 23/1, 23/2 ve 23/3 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Kurulun 23 Ekim 1961 günlü toplantısında 3 kürsü daha ilave edilerek Fen Fakültesinin 14 kürsü ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerine başlamasına karar verilmiştir. Bu kürsülerden Genel Kimya Kürsüsü daha sonra Genel ve Analitik Kimya Kürsüsüne, Gıda Kimyası Kürsüsü de Organik Kimya Kürsüsüne dönüşmüştür.

Profesörler Kurulunun 4 Ekim 1961 tarihli toplantısının dördüncü gündem maddesi olarak açılacak öğretim programları ve alınacak öğrenci sayıları görüşülmüş ve yapılmakta olan FKB öğretimine ek olmak üzere Tabii İlimler, Matematik-Astronomi, Fizik-Matematik ve Kimya-Fizik öğretim programlarının açılmasına; 1961-1962 öğretim yılında bu programlara toplam 50 öğrenci alınmasına; aday öğrenci kayıtlarının 5-12 Ekim 1961 tarihleri arasında yapılmasına, isteklilerin ilgili programın kontenjanını aşması halinde 13 Ekim 1961 günü saat 9.30 da seçme sınavı yapılmasına ve 16 Ekim 1961 günü de kazanan öğrencilerin asli kayıtlarının yapılarak öğretime başlanılmasına karar verilmiştir.

 

1961 yılında toplam alanı 2 bin m2 civarında olan binalarda 5 profesör, 1 doçent, 1 öğretim görevlisi ve 23 asistanla öğretim ve araştırma hizmetlerine başlanılmıştır. İlk yılın öğrenci sayısı, açılan dört öğretim programına alınan 51 lisans öğrencisi ve 264 FKB öğrencisi olmak üzere 315 dir. Fen Fakültesi ilk defa 1964-1965 Öğretim Yılı Haziran dönemi sınavları sonunda 15 mezun ve Eylül dönemi sınavları sonunda da 3 mezun olmak üzere toplam 18 mezun vermiştir. Bugün Fen Fakültesi, toplam alanı 48 bin m2 olan kapalı hizmet alanına sahiptir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ